وبلاگ-صفحه بندی-لودر

مسمومیت با الکل

ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﻮارد ﮔــﺰارش ﺷــﺪه از اﭘﯿــﺪﻣﯽ ﻫــﺎی ﺗــﻮده ای ﻣﺴــﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘــﺎﻧﻮل در ﺑﺮﺧــﯽ ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸــﻮر آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ اﺻـــﻮل ﺗﺸـــﺨﯿﺺ و درﻣـــﺎن...