وبلاگ-صفحه بندی-لودر

مسمومیت با الکل

ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﻮارد ﮔــﺰارش ﺷــﺪه از اﭘﯿــﺪﻣﯽ ﻫــﺎی ﺗــﻮده ای ﻣﺴــﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘــﺎﻧﻮل در ﺑﺮﺧــﯽ ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸــﻮر آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ اﺻـــﻮل ﺗﺸـــﺨﯿﺺ و درﻣـــﺎن...

جراحی های لیزری چشم

عمل لیزیک که شامل جراحی فمتولیزیک، پی آر کی یا لازک و فمتواسمایل می شود متداول ترین درمان برای بیماران دارای آستیگمات چشم است و آنها...