وبلاگ-صفحه بندی-لودر

مسمومیت با الکل

ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﻮارد ﮔــﺰارش ﺷــﺪه از اﭘﯿــﺪﻣﯽ ﻫــﺎی ﺗــﻮده ای ﻣﺴــﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘــﺎﻧﻮل در ﺑﺮﺧــﯽ ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸــﻮر آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ اﺻـــﻮل ﺗﺸـــﺨﯿﺺ و درﻣـــﺎن آن اﻫﻤﯿـــﺖ اﺳﺎﺳـــﯽ دارد. ﻣﺴـــﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑـــﺎ ﻣﺘـــﺎﻧﻮل ﯾـــﺎ اﻟﮑـــﻞ ﭼـــﻮب از ﺟﻤﻠـــﻪ اورژاﻧﺴـــﻬﺎﯾﯽ...

جراحی کاتاراکت یا آب مروارید

آشنایی با بیماری کاتاراکت یا آب مروارید قبل از هر چیز باید کاتاراکت یا بیماری آب مروارید را بشناسیم. آب مروارید چیست؟ به کدر شدن عدسی چشم «کاتاراکت» یا بیماری آب مروارید گفته می ‌شود. در این حالت عدسی...

عمل جراحی UVX کراس لینکینگ

قوز قرنیه بیماری است که باعث ضعف پیش رونده قرنیه شده و در نهایت باعث بیرون زدگی آن می شود. این بیرون زدگی در اغلب اوقات در نیمه تحتانی قرنیه است و در ابتدا باعث ایجاد آستیگماتیسم خواهد شد،...

عمل جراحی عیب انکساری با لازک و PRK

معرفی عمل جراحی عیب انکساری با لازک و PRK لازک و PRK یکی دیگر از روش های متداول برای درمان عیب انکساری و درمان آستیگماتیسم، نزدیک بینی و دوربینی در سراسر دنیاست که توسط دکتر اطهر شادمانی جراح و...

جراحی های لیزری چشم

عمل لیزیک که شامل جراحی فمتولیزیک، پی آر کی یا لازک و فمتواسمایل می شود متداول ترین درمان برای بیماران دارای آستیگمات چشم است و آنها را برای همه عمر بی نیاز از عینک می کند. لیزیک چشم پس...